พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD ชุดจาริกธรรมอินเดีย 2561


CD ชุดจาริกธรรมอินเดีย 2561 (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

1. ทุกอย่างมาจากจิต  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
2. เป้าหมายคือจิตที่เป็นกลาง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
3. ชีวิตเป็นแค่กระแสเกิดดับ YouTube-logo-full_color หรือ MP3  
4. ต้องทำให้ได้  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
5. ทุกสิ่งเกิดตามเหตุปัจจัย  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
6. เห็นตรงตามความเป็นจริง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
7. ทำให้รู้แจ้ง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
8. จบกิจ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
9. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
10. เพียรจนกว่าจะหมดทุกข์  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
11. ถามตอบปัญหาธรรมะ1 YouTube-logo-full_color หรือ MP3
12. ถามตอบปัญหาธรรมะ2 YouTube-logo-full_color หรือ MP3