พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD ชุดเทศน์ที่ประเทศอินเดีย 3-12 กุมภาพันธ์ 2557

CD_indiaCD ชุดเทศน์ที่ประเทศอินเดีย 3-12 กุมภาพันธ์ 2557

YouTube-logo-full_color   audio 

 

 

Playlist
CD อินเดีย2557 ณ เมกขสถูป สารนาถ  YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ วัดเชตวัน กรุงสาวัตถี  YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ ลุมพินี สถานที่ประสูติ   YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ กุสินารา สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระ  YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน    YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ สถูปพระสารีบุตร นาลันทา    YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557? ณ เขาคิชกูฎ ราชคฤห์   YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ วัดเวฬุวัน   YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ เขาดงคสิริ พุทธคยา   YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ บ้านนางสุชาดา พุทธคยา    YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 คืนสุดท้าย ณ วัดป่าพุทธคยา   YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2557 ณ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์    YouTube-logo-full_color   audio