พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#29 ชุดตามรอยพระพุทธเจ้า


CD#29 ชุดตามรอยพระพุทธเจ้า (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

CD#29 เข้าสู่กระแสธรรม YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 ทางแห่งความเป็นพระอริยเจ้า  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 รู้ทันก็จบ   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 จิตถึงนิพพาน  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 ให้สมศักดิ์ศรีที่พบธรรมะของพระพุทธเจ้า  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 หลงของตาย YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 พอใจปฏิบัติ YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 อย่าทำอ่อนแออ้อยซ้อย  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#29 จิตบริสุทธิ์ อวิชชาดับ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3