พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#28 ชุดทำให้ถึงธรรม 


Playlist
CD#28 ชุดทำให้ถึงธรรม (รวมทั้งแผ่น – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

CD#28 ต้องตะเกียกตะกายให้ถึงพระนิพพาน 160328 YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 หยุดที่จิต_170115   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 จิตที่มีปัญญา170210   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 ทางลัดสั้น170212  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 ถอยออกมาเป็นผู้ดู170213  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 ให้ทันผู้รู้170525  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 ไม่ยึดอะไรเลย170127  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 ขัดเกลาตนเอง170310  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#28 พอใจสร้างเหตุ170323  YouTube-logo-full_color หรือ MP3  
CD#28 ตัณหา มานะ ทิฏฐิ160120 YouTube-logo-full_color หรือ MP3