พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#22 ชุดทางเดินของจิต

CD22
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#22 ชุดทางเดินของจิต

YouTube-logo-full_color    audio

 

Playlist
CD#22 พระไตรลักษณ์? เป็นประตูสู่พระนิพพาน    YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 จิตที่มีปัญญา   YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 ทวนกระแสโลกสู่กระแสธรรม   YouTube-logo-full_color     audio
CD#22 เพียรสร้างเหตุ ปฏิบัติไปให้ถึงจุดหมาย    YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 ทุกอย่างมาจากจิต  YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 จิตที่ไม่หวั่นไหว คิดนึก ปรุงแต่ง  YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 คิด แต่ไม่หลงไปกับความคิด   YouTube-logo-full_color   audio
CD#22 จิตทุกข์เพราะจิตยึด  YouTube-logo-full_color    audio
CD#22? เมื่อรู้เท่าทัน อารมณ์ย่อมไม่สามารถครอบงำจิต   YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 จิตเป็นประภัสสร ให้ระวังอุปกิเลส? แขกที่จรเข้ามา   YouTube-logo-full_color     audio
CD#22 ทุกข์เกิดจากการไม่มีปัญญา   YouTube-logo-full_color     audio
CD#22 ต้องผ่านนิวรณ์ บากบั่นให้จิตตั้งมั่น   YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 ฝึกสู้เวทนา   YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 เมื่อวางใจถูกต้อง ก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น  YouTube-logo-full_color    audio
CD#22 โพธิปักขิยธรรม ธรรมะเพื่อการพ้นทุกข์   YouTube-logo-full_color    audio