พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#24 ชุดรวมหลักการปฏิบัติภาวนา


พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#24 ชุดรวมหลักการปฏิบัติภาวนา

YouTube-logo-full_color

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#24 ชุดรวมหลักการปฏิบัติภาวนา
(รวบรวมคำสอนจากซีดีชุดต่างๆ มาอยู่ในชุดเดียวกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการปฏิบัติภาวนาได้ศึกษาโดยเรียงลำดับตั้งแต่การปฏิบัติขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง)


Playlist
CD#24 หลักการปฏิบัติภาวนา (จาก CD#20)   YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 เพียรให้จิตตื่น (จาก CD#21)   YouTube-logo-full_color   audio
CD#24 ตามดูกายตามดูจิต (จาก CD#20)   YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 สติเป็นใหญ่ (จาก CD#18)    YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (จาก CD#20)   YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 เป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ (จาก CD#19)   YouTube-logo-full_color   audio
CD#24 สมาธิทุกรูปแบบเพื่อจิตตั้งมั่นขึ้นสู่วิปัสนาญาณ (จาก CD#19)   YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 โครงสร้างของจิต (จาก CD#21)   YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 เวทนาทางกาย เวทนาทางจิต (จาก CD#19) YouTube-logo-full_color    audio
CD#24 ลำดับอริยะภูมิ (จาก CD#19)   YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 ทางพ้นทุกข์ (จาก CD#21)   YouTube-logo-full_color  audio
CD#24 ประวัติการภาวนา (จาก CD#21)   YouTube-logo-full_color  audio