พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#18

CD18
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#18

YouTube-logo-full_color   audio

 

 

Playlist
CD#18 ศาสนาอยู่ที่ใจ YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 เรียนวิชาพระพุทธเจ้า  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 เป้าหมายเพื่อดับทุกข์  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 ทางสายกลาง  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 งานของจิต  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 อวิชชาเป็นเหตุ  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 กิเลสแฝงในจิต  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 สัมมาทิฏฐิ   YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 โอวาทปาฏิโมกข์  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 คุกแห่งวัฏฏสงสาร  YouTube-logo-full_color   audio
CD#18 จิตไม่เคยตาย   YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 วิธีแก้กรรมทางพระพุทธศาสนา  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 วันเข้าพรรษา  YouTube-logo-full_color   audio
CD#18 สติเป็นใหญ่  YouTube-logo-full_color    audio
CD#18 อบรมนักศึกษาราชภัฏสกลนคร   YouTube-logo-full_color    audio