พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#19

CD19
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#19

YouTube-logo-full_color    audio

 


Playlist

CD#19 เป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 ปัจจัยที่ทำให้บรรลุธรรม YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 สัมมาวายามะ – ความเพียรชอบ   YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 โยนิโสมนสิการ  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 สมาธิทุกรูปแบบเพื่อจิตตั้งมั่นขึ้นสู่วิปัสนาญาณ  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 เวทนาทางกาย เวทนาทางจิต  YouTube-logo-full_color  audio
CD#19 ลำดับอริยะภูมิ   YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 ผู้ประพฤติพรหมจรรย์   YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 เครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติ  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 เดินตามรอยพระศาสดา   YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 การรอคอยก็เป็นทุกข์  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 อย่าให้สังขาระมารหลอกเอาได้ (สอนพระอาคันตุกะธุดงค์กรรมฐาน)  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 ให้ฉลาดในวาระจิตของตน  YouTube-logo-full_color    audio
CD#19 สรุปและทบทวนหลักการปฏิบัติ ณ วันสิ้นปี  YouTube-logo-full_color    audio