พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD# 20

CD20
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD# 20

YouTube-logo-full_color    audio

 


Playlist

CD#20 ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 ฝึกจิตไม่ให้มีทุกข์    YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 เป็นธรรมเป็นวินัย    YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 หลักการปฏิบัติภาวนา   YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 ความเข้าใจเรื่องกรรม   YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 หลักสำคัญก็คือไม่ยินดียินร้าย  YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 ความก้าวหน้าของจิตขึ้นอยู่กับกำลังสติ   YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 ตามดูกายตามดูจิต   YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 ความแตกต่างระหว่างอินทรีย์  YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 พิจารณาเวทนาทางกาย เวทนาทางจิต  YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 ธรรมสี่ประการที่เป็นเหตุให้เข้าใกล้พระนิพพาน   YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 กิจที่ควรทำ  YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 สติควบคุมจิต  YouTube-logo-full_color    audio
CD#20 ทางสู่สภาวะหลุดพ้น   YouTube-logo-full_color    audio