พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#21

CD21
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#21,

YouTube-logo-full_color   audio

 


Playlist

CD#21 ประวัติการภาวนา   YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 กำเนิดชีวิตที่นักภาวนาควรทราบ  YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 มัชฌิมาปฏิปทา   YouTube-logo-full_color     audio
CD#21 เพียรให้จิตตื่น  YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 โครงสร้างของจิต   YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 ระบบของการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่ศีล  YouTube-logo-full_color     audio
CD#21 ให้มีฉันทะในการปฏิบัติ  YouTube-logo-full_color   audio
CD#21 การภาวนา  YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 ทางพ้นทุกข์   YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 อริยมรรครวมตัว  YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 สิ่งที่หายากที่สุดในโลก 5 อย่าง  YouTube-logo-full_color    audio
CD#21 เรื่องของนางปฏาจราเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม  YouTube-logo-full_color    audio