พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD จาริกอินเดีย 2563 (10-17 ก.พ. 2563)


CD ชุดจาริกธรรมอินเดีย 2563 (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

1. รู้แจ้งตามความเป็นจริง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
2. ทางออกของชีวิต YouTube-logo-full_color หรือ MP3
3. วิ่งตามสุข วิ่งตามทุกข์ YouTube-logo-full_color หรือ MP3  
4. ฝึกจิต แก้จิต  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
5. พึ่งตน พึ่งธรรม  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
6. ปล่อยวางทุกข์  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
7. ดำเนินตามหลักธรรม YouTube-logo-full_color หรือ MP3
8. ทางสายกลาง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
9. หาทางออกจากทุกข์ YouTube-logo-full_color หรือ MP3
10. ถามตอบธรรมะ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3