MENU

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! การแสวงหามี ๒ อย่าง คือ

การแสวงหาอามิส กับการแสวงหาธรรม
ในการแสวงหาทั้งสองอย่างนี้ การแสวงหาธรรมเป็นเลิศ.

ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๑๑๖

ในการปฏิบัตินั้น มีหลักการอันเดียวกัน คือ พระพุทธเจ้าจะสอนให้มีสติเสียก่อนเพราะสติเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด ถ้าเจริญสติจนมีกำลังแล้ว ธรรมะอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นเอง นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้

เรา ต้องเข้ามาหาแก่นธรรม ต้องให้เห็นสาระของการปฏิบัติ ถ้าเห็นความถูกต้องแล้ว จะไม่มีสายนั้น สายนี้ เพราะธรรมะเป็นอันเดียวกัน คือธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น จะหมดความสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติ เพราะรู้ตามความเป็นจริง

หนังสืออริยมรรค ภาคปฏิบัติ – พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

  1. บ้านไทย

    June 13 - June 18
  2. มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม

    June 21 - June 23
  3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ 1

    June 24 - June 26