หนังสือ อริยมรรคภาคปฏิบัติ

โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตโต
b_pon_took
คู่มือปฏิบัติธรรม แนวสัมมาทิฏฐิ โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

MP3/Download: https://archive.org/details/20140909_01
YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=4eTzQLujnb0
Download PDF: https://drive.google.com/file/d/1xuGNZTsPDjX5XMCdfC-IoFveNaECeNHM/view?usp=sharing 

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย