หนังสือพ้นทุกข์ด้วยตนเอง

โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

b_pon_tookปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนา แนวสัมมาทิฏฐิ โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

Download PDF: https://drive.google.com/file/d/1p9TKHu-cZSI3Gcv9XRc-Wxr8Ezg3X7dy/view?usp=sharing 

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย