หนังสือชีวิตแค่ของชั่วคราว

โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตโต

ปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนา แนวสัมมาทิฏฐิ
โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัด มุกดาหาร

Download PDF:  https://drive.google.com/open?id=1u6v0dYscC5rfYjL1rep3m0xXFCrPkjc0

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย